漢・シベ・日本語成語150(下)

 

101.若无其事

ruo4 wu2 qi2 shi4

yaya baita akv i adali

何事もなかったかのように

102.设身处地

she4 shen1 chu3 di4

beye oron de obume bodombi

人の立場に立って考える

103.生搬硬套

sheng1 ban1 ying4 tao4

muritai gaifi ergeltei baitalambi

考えもなく他人のやり方をまねる

104.生呑活剥

sheng1 tun1 huo2 bao1

weihun fuyeme eshun nunggembi(nunggimbi)

鵜呑みにする

105.十全十美

shi2 quan2 shi2 mei3

yongkiyan saikan

完全無欠

106.事倍功半

shi4 bei4 gong1 ban4

hvsun ambula gungge ajige

労多くして効少なし

107.适可而止

shi4 ke3 er2 zhi3

acara kemun de ilinjambi

適当なところでやめる、ほどほどにしておく

108.守口如瓶

shou3 kou3 ru2 ping2

angga cira

貝のように口をふさぐ

109.束之高阁

shu4 zhi1 gao1 ge2

den asari de sindafi asarambi

棚上げにする

110.水泄不通

shui3 xie4 bu4 tong1

muke fusume hafurkv

水も漏らさぬ

111.死里逃生

si3 li3 tao2 sheng1

bucere ci ergen ukcaha

九死に一生を得る

112.耸人听闻

song3 ren2 ting1 wen2

niyalma be golhonjobumbi

耳目を驚かす、人騒がせな

113.啼笑皆非

ti2 xiao4 jie1 fei1

songgoci waka injeci waka

笑うに笑えず泣くに泣けない

114.体贴入微

ti3 tie1 ru4 wei1

jilambi/narhvn xumin

かゆいところに手が届く、非常に行き届いた世話

115.天衣无缝

tian1 yi1 wu2 feng4

majige seme si(melebun) akv

完璧でいささかの隙もない

116.甜言蜜语

tian2 yan2 mi4 yu3

halixara gisun

うまい話、甘言、甘いささやき

117.听天由命

ting1 tian1 you2 ming4

abkai hesebun be dahambi

天命にまかせる、運にまかせる

118.同室操戈

tong2 shi4 cao1 ge1

boo dorgide gida loho axxambi

仲間割れ、内輪もめ、身内どうしが争う

119.突飞猛进

tu1 fei1 meng3 jin4

iberengge bengneli hvdun

飛躍的に進歩する、めざましく発展する

120.外强中干

wai4 qiang2 zhong1 gan1

oilorgi entuhun dorgi untuhun

見かけ倒し

121.玩世不恭

wan2 shi4 bu4 gong1

oilohoxombi

世間を甘く見ている

122.望尘莫及

wang4 chen2 mo4 ji2

karaha seme amcarkv

足元にも及ばない

123.微不足道

wei1 bu4 zu2 dao4

angga de gaime tehererkv

取るに足らない

124.瓮中之鼈

weng4 zhong1 zhi1 bie1

malu dorgi i adali/horhon dorgi i honin adali

袋の中の鼠

125.无微不至

wu2 wei1 bu2 zhi4

gvnin isinarkv ba akv

至れり尽くせり

126.物以类聚

wu4 yi3 lei4 ju4

jakasu duwali be baime isandumbi

類は友を呼ぶ

127.席不暇暖

xi2 bu4 xia2 nuan3

ura nikebufi uthai yabumbi

席の温まるひまもない

128.先发制人

xian1 fa1 zhi4 ren2

neneme gala dafi dahabumbi

先んずれば人を制す

129.现身说法

xian4shen1 shuo1fa3

 

経験者は語る、自分の経験を以て人を諭す

130.心服口服

xin1 fu2 kou3 fu2

mujilen dahambi angga de dahambi

完全に納得し感服する、全くその通りと感心する

131.信口开河

xin4 kou3 kai1 he2

cingkai gisurembi

口から出任せを言う

132.行尸走肉

xing2 shi1 zou3 rou4

bucehe giran i adali/emu farsi yali i adali

生ける屍

133.虚张声势

xu1 zhang1 sheng1 shi4

holo horon arambi

虚勢を張る

134.一命呜呼

yi2 ming4 wu1 hu1 

emu ergen wajika

おだぶつになる

135.一笔勾销

yi4 bi3 gou1 xiao1 

emu fi de hvwalame efulembi(makvlambi)

チャラにする、なかったことにする、帳消しにする、ご破算にする

136.以身作则

yi3 shen1 zuo4 ze2

beye durun tuwakv ombi

率先垂範、自ら手本となる

137.倚老賣老

yi3 lao3 mai4 lao3

sakda de ertufi sakdaha be alambi

年寄り風を吹かせて威張る

138.有眼无珠

you3 yan3 wu2 zhu1

 

目が節穴

139.雨后春笋

yu3 hou4 chun1 sun3

der seme tucimbi

雨後の竹の子

140.贼喊捉贼

zei2 han3 zhuo1 zei2

hvlha hvlha jafa seme kaicambi

盗人猛々しい

141.争先恐后

zheng1 xian1 kong3 hou4

nendere be temxeme amarcaraci olhombi

我がちに先を争う

142.纸上谈兵

zhi3 shang4 tan2 bing1

hooxan de araha untuhun gisun

机上の空論

143.转弯抹角

zhuan3 wan1 mo4 jiao3

torgibume horgibumbi

話が回りくどい、遠回しに話す

144.追根究底

zhui1 gen1 jiu1 di3

fulehe be feterembi

根ほり葉ほり聞く、とことんまで調べる

145.自告奋勇

zi4 gao4 fen4 yong3

baturu fafuri be alambi

自ら進んで申し出る、積極的に仕事を買って出る

146.自命不凡

zi4 ming4 bu4 fan2 

 

自分を買いかぶる、非凡だとうぬぼれる

147.自讨苦吃

zi4 tao3 ku3 chi1

 

しなくてもいい苦労を背負い込む

148.左右为难

zuo3 you4 wei2 nan2

 

あちら立てればこちらが立たず、板挟み、ジレンマに陥る

149.坐吃山空

zuo4 chi1 shan1 kong4

dedufi jeci alin untuhun ombi

座して喰らわば山をも空し、働かず使う一方では財産がなくなる

150.坐立不安

zuo4 li4 bu4 an1

teme ilime elhe akv

いても立ってもいられない

※锡伯语成语的空白地方是还没找到锡伯语解释地方。